ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: