ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ คร้ังที่ 1/2563