ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานเกษตรดูแลแผนกงานเพาะเห็ด สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานเกษตรดูแลแผนกงานเพาะเห็ด สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: