ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศเรื่อง ยกเลิก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 7/2563

              วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ประกาศเรื่องยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 7/2563