ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศเรื่อง ยกเลิก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 8/2563

 

    วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  ประกาศเรื่อง ยกเลิก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 8/2563