ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา คร้ังที่ 1/2564

               วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา คร้ังที่ 1/2564