ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศแก้ไขเลขที่ตำแหน่งผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 1/2564

                        วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศแก้ไขเลขที่ตำแหน่งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 1/2564