ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ คร้ังที่ 1/2564

                    วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นทุ่งใหญ่ ครั้งที่ 1/2564