Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

            ตามที่ได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๔  นั้น