Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ แจ้งกำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 02/18/2019 - 16:23

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่าง วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์  2562
 

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม RUTS

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 02/18/2019 - 09:23

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะประกาศหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม RUTS สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

read more

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ มทร.ศรีวิชัย จำนวน 1 ร้าน

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 02/07/2019 - 14:33

         งานบริหารทรัพย์สิน กองกลาง ขอประกาศเรื่อง การให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ มทร.ศรีวิชัีย จำนวน 1 ร้าน

read more

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดหาผู้ประกอบการ น้ำดื่ม RUTS

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 02/06/2019 - 14:29

            งานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดหาผู้ประกอบการ "น้ำดื่ม RUTS&qu

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 02/01/2019 - 14:46
 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ นำโดย ผศ.

read more

Pages