ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: Online Opening Ceremony of 2020 RUTS-CQUPT Dual Bachelor Degree Program in English-Chinese Communication

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 09/24/2020 - 11:43
On September 22, 2020, Prof. Dr. Suwat Tanyaros, President of Rajamangala University of Technology Srivijaya was honored with Prof. Dr. Gao Xinbo, President of Chongqing University of Posts and Telecommunications along with Dr.

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: Chongqing University of Posts and Telecommunications สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 09/23/2020 - 16:07
 Chongqing University of Posts and Telecommunications สาธารณรัฐประชาชนจีนประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ถึงread more

เรื่อง ประกาศ ร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า วงเงินงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ร่าง  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า   วงเงินงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๓,๒๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 เรื่อง  ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   วงเงินงบประมาณ ๓,๒๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศร่าง ร่างเอกสารประกวดราคา ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศ ร่าง ครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๔,๓๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ร่าง  ครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๔,๓๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศร่าง ร่างเอกสารประกวดราคา ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ทุ่งใหญ่

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เผยแพร่แผนข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 09/02/2020 - 16:06

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ162.48 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์โครงการ Campus Global ประเทศอาร์เจนตินา

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 08/31/2020 - 16:23
 ด้วยสาธารณรัฐอาร์เจนตินาจัดโครงการ “Campus Global” ให้ทุนการศึกษาสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัยเดินทางมาศึกษาในประเทศอาร์เจนตินา และศิลปินชาวอาร์เจนตินาเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ โดยจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก และการผึกอบรมต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการสมัครตามเว็บไซต์ read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: Best Presenters:The Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2020

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 08/31/2020 - 14:06
 Congratualations to Assoc.Prof.Dr.Patcharin Kangkha, Dr. Phanlapa Khathayut and Mr. Lauro Dequina Jr for recieving the certificate for the Best Presenter in The 7th Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2020 on 4 August 2020 which was held by Mahidol University via platform: online (Webex Meeting).  

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect ในรูปแบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 08/19/2020 - 17:54

    ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตพรรม ได้ดำเนินการจ้าง Elsevier B.V. ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณะจารย์ นักวิจัยและบุคลากร  จึงได้จัดฝึกอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ScienceDirect ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น.  

ลิงก์สำหรับลงทะเบียนข้อมูลผู้อบรม https://www.surveymonkey.com/r/MHESI2020

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศทาง UniNet ดำเนินการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ โหนดบางมด ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 08/14/2020 - 20:04

      ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา [UniNet] เนื่องจากโหนดบางมด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) จะดำเนินการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. มีผลกระทบต่อการให้บริการกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th

 

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: มูลนิธิฟุลไบรท์ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยหรือสอนในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 08/14/2020 - 11:31
 มูลนิธฟุลไบรท์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยหรือสอนในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ Fulbright Junior Reseach Scholarship Program (JRS/JRS-TRF) ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. และสามารถศึกษารายอะเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์แนบนี้ sites/affair.rmutsv.ac.th/files/Fulbright%202564.pdf

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: University of Muhammadiyah Sumatera Utara ประชาสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 08/14/2020 - 11:24
 University of Muhammadiyah Sumatera (UMSU) ประเทศอินโดนีเซีย แจ้งรายชื่อคณะที่สามารถขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและหลักสูตรที่สามารถโอนหน่วยกิตได้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิงก์ดังแนบ หรือ sharezah@umsu.ac.id sites/affair.rmutsv.ac.th/files/UMSU.pdf

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 08/13/2020 - 09:24

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ824.49 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: The Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2020

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 08/05/2020 - 09:58
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน The 7th Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2020  จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านPlatform: Online (Webex Meeting) วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมได้ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 14 ผลงาน       read more