Get Adobe Flash player
 • ภาษาไทย
 • English


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ:  รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง สัตวบาลประจำเกาะสุกร

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 04/24/2018 - 09:19
 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  • เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
  • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้
  • ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
  • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเวปไซต์ http://trang.rmutsv.ac.th/trang/th

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร.pdf ใบสมัครจ้างเหมาบริการ และใบเสนอราคา.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, April 24, 2018 - 09:15

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 04/24/2018 - 09:07

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 04/10/2018 - 12:00
ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา ประมาณ 07.00 น.   ระบบไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกิดขัดข้อง  ส่งผลให้ อุปกรณ์ router ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เสียหาย  ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10   เมษายน   2561

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะครุศาสาตร์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 04/04/2018 - 11:21

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าตอ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือสังคม ให้แก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมการพัฒนาวัด ด้วยการทำความสะอาดลานวัด โบสถ์ ห้องน้ำ และส่วนต่าง ๆ ของวัด

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 04/03/2018 - 13:39

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม พิธีอัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน ในงานประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีประชาชน หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 04/03/2018 - 13:36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พท. ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณบดีทุกคณะ ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน ตลอดจนการบรรยายจากวิทยากรในหัวข้อ การเขียนเรซูเม่ให้โดนใจผู้ประกอบการ และการพัฒนาบุคลิกภาพเบื่องต้น สำหรับการสมัครงานและรวมไปถึงการเสวนา จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่มาให้ความรู้และเล่าประสบการในการทำงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมโครงการปล่อยแถวรณรงค์ขับเคลื่อนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 04/03/2018 - 13:34

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พท.ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมโครงการปล่อยแถวรณรงค์ขับเคลื่อนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุ่งใหญ่ เพื่อรณรงค์การขับขี่และการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถบนท้องถนนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน ของการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุการไม่สวยหมวกนิรภัยบนท้องถนน

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์)

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 04/03/2018 - 13:33

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พท. ทุ่งใหญ่ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมงานประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในวันที่ 28 กุมภาพัน์ 2561 ณ วัดธาตุน้อย (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์) อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โครงการค่ายอาสา อก.ร่วมใจพัฒนาชุมชน

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 04/03/2018 - 13:30

ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม โครงการค่ายอาสา อก.ร่วมใจพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองกก ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เสียสละเวลาส่วนตนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การศึกษามากยิ่งขึ้น

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โครงการสอนภาษาอังกฤษเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (RMUTSV TEST)

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 04/03/2018 - 13:28

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พท. ทุ่งใหญ่ โดย ศูนย์ภาษา ได้จัด"โครงการสอนภาษาอังกฤษเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (RMUTSV TEST) ขึ้นในระหว่างวีนที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 ห้อง AG21 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (RMUTSV Test ) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระยะสั้น เน้นทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำข้อสอบโดย

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 04/03/2018 - 13:26

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม พิธีอัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน ในงานประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีประชาชน หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ บริการให้ความรู้และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันแก่สัตว์เลี้ยง

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 04/03/2018 - 13:23

เมื่อไม่นานที่ผ่านมา สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยอาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษาชมรมสัตวแพทย์ ศรีวิชัยอาสาพัฒนาชนบท เข้าบริการการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ภายใต้โครงการการให้ความรู้และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันแก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นพื้นที่เขตระบาดโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราวตามประกาศของกรมปศุสัตว์โดยดำเนินการครอบคลุมพื้นทั้งหมด 7 หมู่บ้าน โดยชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวทั้งสิ้นกส่า 1,000 ตัว

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (SILK2018)

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 04/02/2018 - 10:56
 วันที่ 29-31 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมการจัดโครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (การร่วมจัด Symposium of International Languages and Knowledge SILK-2018) โดยมี 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 10 ผลงาน และได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้าชิงบทความวิจัยดีเด่น จำนวน 3 คน คือ 1.นางสาวรัตนีกรณ์

read more

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 38 (สงขลา)

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 03/29/2018 - 14:33

วันที่ 20 มีนาคม 2561 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีั จัดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 38 (สงขลา) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งมีกิจกรรมการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติและกิจกรรมการปลูกป่า โดยได้รับเกียรติจาก อ.มณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี

 

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: ร่วมก่อเจดีย์ทรายลุ้นเงินรางวัล

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 03/27/2018 - 15:44

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย
ในวันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://nrei.rmutsv.ac.th/th หรือโทร 09 5037 8454

แนบไฟล์เอกสาร:  ใบสมัครการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย-ประจำปี-2561.pdfข่าวประชาสัมพันธ์Date: Tuesday, March 27, 2018 - 15:45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ:  budget_feb61.pdfข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: รับสมัครเข้าร่วม 3rd SEAMEO POLYTECHNIC NETWORK MEETING

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 03/12/2018 - 15:56
     ด้วย SEAMEO ได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการสมัครเข้าร่วม 3rd SEAMEO POLYTECHNIC NETWORK MEETING ในระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2561 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ:  รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

Pages