ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 11/25/2020 - 10:31

       ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 - 23.30 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการErasmus+และทุน Erasmus

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 10/08/2020 - 09:20
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ Erasmus+ และทุนErasmus ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2563เวลา 09.00-12.010 น. ณ ห้องประชุม LRC 2 ชั้น 8 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดดังหนังสือแนบ
รายละเอียดโครงการ Erasmus+ และทุนErasmus