Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะวิศวฯ จัดอบรมป้องกันอัคคีภัย

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 02/13/2018 - 16:49

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยภายในอาคารเรียนรวมศรีวิศววิทยา ให้แก่นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ เพื่อฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย โดยมีการปฏิบัติการใช้เครื่องมือดับเพลิง ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรนำโดย คุณอำนวย พรหมเรือง จากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตาสงขลา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรในการอบรม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 02/12/2018 - 16:33

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นศูนย์บริหาร การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 เขตภาคใต้ ศูนย์สอบที่ 25 ซึ่งมีจังหวัดที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 (ปวส.2) โดยดำเนินการจัดสอบในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 โอกาสนี้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ.ห้อง AB 201 และ AB 306 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ตัวแทนจากสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โอทอปสัญจร

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 02/12/2018 - 16:23

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ จัดงาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิรัตน์ นักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้มีการแนะนำสาระน่ารู้ที่หลากหลายเช่น ช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ..........

ซึ่งมีเครือข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: นักศึกษาคณะวิศวฯ คว้าแชมป์ “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมฯ” ครั้งที่ 10

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 02/07/2018 - 16:06

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้าโล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด จากการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จาก 18 รายการแข่งขัน ปรากฏว่า ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลมาได้รวมกว่า 10 รายการแข่งขันดังนี้
-การแข่งขันงานเชื่อมโลหะ ทักษะการเชื่อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-การแข่งขันทักษะด้านการประยุกต์ใช้งาน IoT สำหรับการเตือนภัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-การแข่งขันพื้นฐานทางวิศวกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-การแข่งขันการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
-การแข่งขันการทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
-การข่งขันCNC งานกัด และงานกลึง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
-การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
-การประกวดโปสเตอร์โครงงานและสหกิจศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
-การแข่งขันการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

 

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: อาจารย์วิศวฯคว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 02/07/2018 - 16:01

อีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับ ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากผลงานเรื่อง "สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา" "Optimal Formulation of Recyclesd Polypropylene/Rubberwood Flour Composites on Mechanical and Creep Behaviors"

 

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: นักศึกษาคณะวิศวฯ คว้าแชมป์ “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมฯ” ครั้งที่ 10

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 02/07/2018 - 15:43
Body: 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้าโล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด จากการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จาก 18 รายการแข่งขัน
ปรากฏว่า ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลมาได้รวมกว่า 10 รายการแข่งขันดังนี้
-การแข่งขันงานเชื่อมโลหะ ทักษะการเชื่อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-การแข่งขันทักษะด้านการประยุกต์ใช้งาน IoT สำหรับการเตือนภัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-การแข่งขันพื้นฐานทางวิศวกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-การแข่งขันการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
-การแข่งขันการทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
-การข่งขันCNC งานกัด และงานกลึง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
-การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
-การประกวดโปสเตอร์โครงงานและสหกิจศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
-การแข่งขันการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: อาจารย์วิศวฯคว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 02/07/2018 - 15:22
Body: 

อีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับ ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากผลงานเรื่อง "สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา" "Optimal Formulation of Recyclesd Polypropylene/Rubberwood Flour Composites on Mechanical and Creep Behaviors"
โดยเข้ารับรางวัลจาก พลเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี จากการเข้าร่วมการประกวดผลงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 02/06/2018 - 13:28
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2561 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่ประเทศเบลเยียมและประเทศเยอรมนี จำนวนไม่เกิน 4 คน ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปรับเปลี่ยนวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 02/06/2018 - 09:38


           ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับเปลี่ยนวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6 กุมภาพันธ์ 2561
 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ:  รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครข้อเสนอหลักสูตร Program A&B 2018-1

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 01/31/2018 - 13:19
 ด้วย UMAP IS ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอหลักสูตร Program A&B 2018-1 รอบสอง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 01/29/2018 - 11:48
Eurasian Universities Union หรือ EURAS ซึ่งเป็นองค์กรการไม่หวังผลกำไร ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 85 สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ทวีปเอเซีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง จะจัดประชุม "Eurasia Higher Education Summit 2018" ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการพบหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดทำความร่วมมือสำหรับผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและนักวิชาการจากภูมิภาคยูเรเซีย ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eurieeducationsummit.com/   

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 01/29/2018 - 11:40
 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS) จำนวนสูงสุด 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น  สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกหรือสัมผัสคนไข้โดยตรง ได้) ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org (Now Open Section) หรื

read more

Pages