Get Adobe Flash player
 • ภาษาไทย
 • English
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 05/22/2017 - 17:24
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia (USM) ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น ณ Universiti Sains Malaysia (USM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในเชิงวิชาการของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและเพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กรตามมาตรฐานสากล โดยได้จัดพิธีเปิดขึ้นในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย read more

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 05/19/2017 - 16:32

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  1.  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  2.  สำเร็จระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาสื่อสารมวลชน
 • สาขาประชาสัมพันธ์
 • สาขาบริหารธุรกิจ
 • สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
  1.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และสามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  2.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
  4.  มีความสามารถในการเขียนโครงการ จัดประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  5.  มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
แนบไฟล์เอกสาร:  1. ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ สวพ.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 19, 2017 - 16:30 to Friday, June 16, 2017 - 16:30

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 05/19/2017 - 16:29

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แนบไฟล์เอกสาร:  2.ประกาศรับรปภ.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 19, 2017 - 16:30 to Friday, June 16, 2017 - 16:30

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 05/18/2017 - 09:50

 

และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๘ 

ระหว่างวันที่ ๗- ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ภายใต้หัวข้อ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0 

โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รวมทั้งการบรรยายพิเศษ การจัดแสดงผลงาน การจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี และการจัดประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ 

โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rmutcon2017.rmutr.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๔๔๑-๖๐๕๙

 

ที่มาข้อมูล:  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้สมัครเรียนคณะเกษตรศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถรายงานตัวด้วยตนเอง ณ งานบริหารวิชาการและวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6277 7123 (คุณดารุณี) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2650 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 นั้น

ในการนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของ Vishwakarma Institute เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 05/16/2017 - 09:32
         ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า Vishwakarma Institute เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information Technology (VIIT) โดยพิจารณาลดค่าเล่าเรียนลงครึ่งหนึ่งให้แก่นักศึกษา ขณะที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักศึกษา          ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยัง

read more

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, welcome Mr. Triyogo Jatmiko : consulate of the Republic of Indonesia

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 05/15/2017 - 15:30

Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakorn Si Thammarat campus, we very pleased to welcome Mr. Triyogo Jatmiko : consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla for his visit the campus and have a opportunity to meet 11 Indonesian students, These students currently study at faculty of Agriculture.

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมวิศวฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 05/15/2017 - 14:54

หนึ่งหยด ต่อหนึ่งชีวิต บรรยากาศกิจกรรมการบริจาคโลหิตในเช้าวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปอย่างครึกครื้น ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากร ภายใน มทร. ศรีวิชัย เข้าร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์/ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับเหล่ากาชาดสงขลา โดยเป็นการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมการบริจาคโลหิตเช่นนี้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา และได้รับความร่วมมือที่ดีจากนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิตตลอดมา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะวิศวฯ

Pages