Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์"

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 08/07/2017 - 11:33
     สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์" เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ได้เข้าใจและรู้จักนำคำสอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อน และสังคม ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมที่ดี และถูกต้องแก่เด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป  

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประมวลภาพงาน Engineering Freshly 2017

ประชาสัมพันธ์ - Sun, 08/06/2017 - 15:33
Body: 

ปิดฉากได้อย่างสวยงามกับการประกวดดาว-เดือน ผู้นำนักศึกษาด้านวัฒนธรรม (ทูตกิจกรรม) คณะวิศวกรรมศวกรรม Engineering Freshly 2017 "Cultural Heritage of Songkhla" : Freshly Day Freshly Night ณ อาคารศรีวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศประเภทเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แก่ นายกิตินันท์ ศรีประสม นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, รางวัลชนะเลิศประเภทดาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ นางสาวเปรมกมล โบราณมูล นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม, รางวัล Friendship Award ได้แก่ นายจิตวิทธิ์ สุขเจริญ, รางวัล The best culture Heritage of Songkhla ได้แก่ นายชยธร ดวงมาลย์ และ นางสาวฟารีดา ไทรงาม, รางวัล Social Popularity by fixit 2 phone ได้แก่ นายปุณยวีร์ จำนงค์รักษ์ และนางสาวกัญญารัตน์ มีสุข โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาว-เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นตัวแทนในการประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 08/01/2017 - 15:43

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

แนบไฟล์เอกสาร:  img-170801154933.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, August 1, 2017 - 15:45 to Thursday, August 31, 2017 - 15:45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ:  รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วิศวฯ ร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 07/27/2017 - 10:29
Body: 

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 12 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วิศวฯ ร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 07/27/2017 - 10:29
Body: 

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 12 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: พระครูธรรมสาธก บรรยายธรรมให้แก่นักศึกษาคณะวิศวฯ

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 07/25/2017 - 08:38
Body: 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังวินัย ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายธรรม โดย พระครูสุธรรมสาธก เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย เจ้าอาวาสวัดธรรมมาราม (นาปด) จ.ตรัง เป็นพระครูวิทยากร บรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รู้รัก สามัคคี เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีธรรมมะนำทางในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 07/20/2017 - 11:16

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

แนบไฟล์เอกสาร:  img-170720102258.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, July 20, 2017 - 11:15

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะบริหารธุรกิจ ออกบริการวิชาการโครงการสร้างความเข้มเเข็งแก่ชุมชน ด้วยศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 07/18/2017 - 14:38

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผล โครงการ ปีงบประมาณ 2560 โครงการสร้างความเข้มเเข็งแก่ชุมชน ด้วยศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ ณ ชุมชนท่าเมรุ บ้านบางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจได้ออกบริการทางวิชาการให้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ชาขลู่ ซึ่งได้ออกมาในรูปแบบ ชาสำหรับชง ชาพร้อมดื่ม และทางคณะบริหารธุรกิจ ได้รวมมือกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ทำเครื่องอบแห้งใบขลู่ ให้กับชาวบ้านอีกด้วย

ที่มาข้อมูล:  คณะบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะบริหารธุรกิจ สืบสานการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 07/18/2017 - 14:13

โครงการการสืบสานการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ของไทย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยสาขาการจัดการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.ห้อง 63502 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ภายในโครงการ มีการละเล่นพื้นบ้านหลายอย่างให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ร่วมเล่นอาทิเช่น - หมากเก็บ - หมากขุม - กำทาย - อีตัก - เป่ากบ - ฉับโผง รวมถึงการจัดแสดงข้อมูลประวัติความเป็นมาของการละเล่นต่างๆที่มีความน่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้ทราบ และเป็นการสืบสานการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ของไทยได้ดีอีกด้วย

ที่มาข้อมูล:  http://bba.rmutsv.ac.th/fba2013/th/news/820-1500361616-780-180717

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนากำลังคนระบบขนส่งทางราง

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 07/18/2017 - 11:06

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ระบบขนส่งทางรางในเขตภูมิภาคอาเซียน ให้แก่บุคลากรกลุ่มระบบทางราง 9 มทร. โดยมี คุณดิสพล  ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง ทิศทางอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยในแผนพัฒนา 20 ปี ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศววิทยา มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 

 

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนากำลังคนระบบขนส่งทางราง

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 07/18/2017 - 10:45
Body: 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ระบบขนส่งทางรางในเขตภูมิภาคอาเซียน ให้แก่บุคลากรกลุ่มระบบทางราง 9 มทร. โดยมี คุณดิสพล  ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง ทิศทางอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยในแผนพัฒนา 20 ปี ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศววิทยา มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 07/17/2017 - 13:33

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจออกบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์ ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยหลังจากการสานตะกร้าจากเชือกกล้วยเรียบร้อยแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้การคิดบัญชีขั้นต้น เพื่อให้ชาวควนรูได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีขั้นต้นเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาการบัญชี คณะบริหาระุรกิจมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ที่มาข้อมูล:  http://bba.rmutsv.ac.th/fba2013/th/news/812-1500267818-780-170717

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โครงการการทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 07/17/2017 - 13:26

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจออกบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการการทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์ ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และวิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถ ในการสานตะกร้าจากเชือกกล้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก

ที่มาข้อมูล:  http://bba.rmutsv.ac.th/fba2013/th/news/811-1500267625-780-170717

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: โครงการแห่เทียนพรรษา คณะบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 07/17/2017 - 12:11

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันจัดโครงการแห่เทียนพรรษาขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และรวมกันแห่เทียนพรรษาจากคณะบริหาณธุรกิจ ไปยังวัดสระเกษ กันอย่างสนุกสนาน

ที่มาข้อมูล:  http://bba.rmutsv.ac.th/fba2013/th/news/810-1500266820-780-170717

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอเมชั่นสัญจร 2017"

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 07/13/2017 - 08:15

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอเมชั่นสัญจร 2017"

วันที่ 22-23 ก.ค.2560
- หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หัวข้อเกี่ยวกับขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
- หัวข้อเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์

ท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ได้ตามกำหนดการค่ะ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอเมชั่นสัญจร 2017"ข่าวประชาสัมพันธ์Date: Thursday, July 13, 2017 - 08:15

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย แห่เทียนพรรษาถวายวัดแจ้ง อ.เมือง สงขลา

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 07/12/2017 - 16:38
Body: 

รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากว่า 200 คน ร่วมแห่เทียนพรรษา โดยมีขบวนกลองยาวจากชมรมกลองยาวของวิศวฯ นำขบวนแห่จากอาคารศรีวิศววิทยาไปยังวัดแจ้ง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระสงฆ์ เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

Pages