Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการ The Taiwan Thailand Higher Education Forum และทำความร่วมมือทางการศึกษากับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUSI) ณ ประเทศไต้หวัน

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 06/20/2017 - 15:22
 ในวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ The Taiwan Thailand Higher Education Forum และทำความร่วมมือทางการศึกษากับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUSI) ณ ประเทศไต้หวัน read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์โครงการ 3rd AUAP Students English Speech Competition

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 06/20/2017 - 09:59
 ด้วย AUAP มีหนังสือเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3rd AUAP Students English Speech Competition ในระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail; auapheadquarter1995@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 0857687474 

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: พิธีต้อนรับพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ประจำภาคการศึกษา1/2560

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 06/19/2017 - 15:15
 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดพิธีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 4 คน ที่เดินทางมาฝึกสอนภาษาจีนยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ของดให้บริการที่ตึกสำนักวิทยฯ โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 06/19/2017 - 09:34

     เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45  สงขลาเกมส์  โดยได้ตั้งเป็นศูนย์ Press Center อำนวยความสะดวกในการประมวลผลการแข่งขันและเป็นศูนย์สื่อมวลชน ในช่วงวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560   ทำให้การเข้า-ออก บริเวณอาคาร ไม่สะดวกในการติดต่อใช้บริการ  จึงขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ 074317100 ต่อ 3030 , 074802490 , IPPHONE 3920
 

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ค่ายคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 06/15/2017 - 14:11

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “ค่ายคุณธรรม” ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 รุ่น โดยจัดกิจกรรมสำหรับรุ่นแรกในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่สองในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมนันทนาการ ละลายพฤติกรรม สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ แฝงข้อคิดการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมด้วยกิจกรรม ตักบาตร“เปิดตะวันน้องใหม่” ในเช้าวันที่สองของทุกรุ่น และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ซึ่งมี ผศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในสถาบันแห่งนี้ ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ค่ายคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 06/15/2017 - 13:28
Body: 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “ค่ายคุณธรรม” ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 รุ่น โดยจัดกิจกรรมสำหรับรุ่นแรกในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่สองในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมนันทนาการ ละลายพฤติกรรม สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ แฝงข้อคิดการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมด้วยกิจกรรม ตักบาตร“เปิดตะวันน้องใหม่” ในเช้าวันที่สองของทุกรุ่น และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ซึ่งมี ผศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในสถาบันแห่งนี้ ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 06/13/2017 - 14:50
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพร่วมกับUniversiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ได้จัดพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น ณ Universiti Sains Malaysia (USM) โดยมี ผศ.ดร.กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการดังกล่าว read more

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะวิศวฯ จัดการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 06/08/2017 - 10:22

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โดยมี รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานร่วมการวิพากษ์ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน ระดับอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: คณะวิศวฯ จัดการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 06/08/2017 - 10:00
Body: 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โดยมี รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานร่วมการวิพากษ์ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน ระดับอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 06/05/2017 - 16:22

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะบริหาระุรกิจ ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดทั้งหมด 32 ผลงาน โดยก่อนการแข่งขัน ยังมีการบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.ปภัศร์ชรกรณ์ อารีย์กุล ในหัวข้อ "เส้นทางสู่ความสำเร็จสู่นักธุรกิจยุคใหม่"

 

ประมวลภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัยสาขาการจักการสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจข่าวกิจกรรมDate: Monday, 5 June, 2017 - 16:15

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะด้านการอยู่ร่วมกันและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 06/05/2017 - 16:03

เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะบริหาณธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะด้านการอยู่ร่วมกันและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนทุกสาขา ในคณะบริหาณธุรกิจ ได้รู้จักการปรับตัวเพื่อได้เตรียมตัวสู่การศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ

 

ประมวลภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมDate: Monday, 5 June, 2017 - 16:00

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ โครงการสานสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจสัมพันธ์ 5 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8)

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 06/05/2017 - 15:40

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจสัมพันธ์ 5 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8) ณ โรงแรม นิวซีซั่นสแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประกอบด้วน 5 มหาวิทยาลัย ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3.มหาวิทยาลัยทักษิณ
4.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
5.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ซึ่งปีนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพ ในกิจกรรมมีการประกวด การนำเสนอแนวปฎิบัติที่ดีด้านการพัฒนานักศึกษา ซึ่งคณะบริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง

 

 

ประมวลภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมDate: Monday, 5 June, 2017 - 15:30

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Smart office คณะบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 06/05/2017 - 15:30

คณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Smart office ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมศรีสุขสันต์ จังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจให้มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม office ต่างๆ และยังสามารถประยุคนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาใช้ร่วมกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบ และยังได้รับความรู้ในการจัดการด้านต่างๆของโรงแรมอีกด้วย

 

 

ประมวลภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมบุคลากรDate: Monday, 5 June, 2017 - 15:30

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศผลการสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 06/05/2017 - 15:29

ประกาศผลการสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  5.-ประกาศผลการสอบคัดเลือก.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, June 5, 2017 - 15:30 to Friday, June 30, 2017 - 16:30

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 06/05/2017 - 14:48
Body: 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ อาทิเช่น ด้านหน้าที่และสิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับงานทะเบียน และการวัดผล , ด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ., การผ่อนพันการเกณฑ์ทหาร, ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร, สมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย เป็นต้น โดยมีนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 720 คน ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 06/01/2017 - 13:00

 

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

- นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน (ภาคสมทบ)
- วันที่ 11 มิถุนายน 2560
- เวลา 08.00 - 16.30 น.
- ณ ลานวัฒนธรรม ตึก 63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- การแต่งกาย สวมเสื้อขาว กางเกงวอร์ม

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหาณธุรกิจ
โทร. 0-7431-7176 ต่อ 106 
โทรสาร 0-7431-7177
เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ : bba.rmutsv.ac.th
Facebook : www.facebook.com/bba.rmutsv.ac.th/

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนักศึกษาDate: Thursday, 1 June, 2017 - 12:45

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: โครงการเข้าค่ายคุณธรรม คณะบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 06/01/2017 - 11:16

 

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการ เข้าค่ายคุณธรรม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หลักสูตร รุ่น วัน/เดือน/ปี/เวลา/สถานที่ การแต่งกาย นักศึกษา 4ปี 1 5-6 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ ลานวัฒนธรรม ตึก 63 คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 5 มิ.ย. 60
- สวมเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม

วันที่ 6 มิ.ย. 60
ตอนเช้า - สวมเสื้อสีดำ กางเกงวอร์ม
ตอนเย็น - สวมเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม

นักศึกษา เทียบโอน 2 8-9 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ ลานวัฒนธรรม ตึก 63 คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 8 มิ.ย. 60
- สวมเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม

วันที่ 9 มิ.ย. 60
ตอนเช้า - สวมเสื้อสีดำ กางเกงวอร์ม
ตอนเย็น - สวมเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหาณธุรกิจ
โทร. 0-7431-7176 ต่อ 106 
โทรสาร 0-7431-7177
เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ : bba.rmutsv.ac.th
Facebook : www.facebook.com/bba.rmutsv.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนักศึกษาDate: Thursday, 1 June, 2017 - 11:00

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: IMG-GT UNINET FORUM & COUNCIL MEETING

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 06/01/2017 - 08:56
IMG-GT UNINET FORUM & COUNCIL MEETING รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักสาคร และรองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง ได้เข้าร่วมประชุม IMG-GT UNINET FORUM & COUNCIL MEETING ณ SYIAH KUALA UNIVERSITY เมืองBANDA ACEH ประเทศอินโดนีเซีย ในระ

read more

Pages