Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร อำเภอเมืองสงขลา (แบบ สด.39)

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 08/21/2018 - 17:48

 ด้วยอำเภอเมืองสงขลา ได้ออกใบประกาศให้ทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.39)

read more

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 08/21/2018 - 16:18
ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ329.92 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองนโยบายและแผน: KM : การเรียกรายงานผลการใช้งบประมาณจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี (ระบบบัญชี 3 มิติ)

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 08/21/2018 - 11:11

 งานประเมินผล IP Phone 1700 / ภายใน 2040

ผู้ประสานงาน : จาริณี  แก้วประสิทธิ์(อุ๊)   ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย  วรศักดาพิศาล(ออม) 

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 08/17/2018 - 14:08

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการตัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ เรียบร้อยแล้ว จึงป

read more

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ขบวนพาเหรดคณะศิลปศาสตร์ แสงแรกเกมส์

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 08/09/2018 - 11:53

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมเดินขบวนพาเหรดและพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: แจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 08/02/2018 - 15:44
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์แจ้งการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการจาก Kingdom of Swaziland (ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์) เป็น Kingdom of Eswatini (ราชการอาจักรเอสวาตินี) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ระบุว่า ข้อกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงระหว่างประเทศและเอกสารทางกฎหมายใด ๆ ที่ระบุชื่อประเทศสวาซิแลนด์ให้หมายความถึงประเทศเอสวาตินีนับแต่วันดังกล่าว รายละเอียดดูได้ที่ read more

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิรยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็บประโยชน์ เก็บขยะในพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมทั่งบุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 07/26/2018 - 11:09

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านขายอาหารและบริการ เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการแก

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: การขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 07/26/2018 - 10:35
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจ้งว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer: SV) และอาสาสมัครญี่ปุ่น (Japan Overseas Cooperation Volunteer: JOCV) ประจำปี 2562 เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย หน่วยงานใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดและขอรับแบบพิมพ์คำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Form-SV) และ อาสาสมัครญี่ปุ่น (Form-JOCV) ได้ที่ www.tica.thigov.net ภายใต้หัวข้อ "แบบฟอร์ม" หรือ www.mua.go.th ภายใต

read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 07/25/2018 - 09:23

     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 - 21.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25 กรกฎาคม 2561
 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ:  รายงานข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 07/19/2018 - 13:05

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 07/19/2018 - 13:02

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: วิทยาเขตตรัง ขอเชิญร่วมงานและเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 07/18/2018 - 11:03

ขอเชิญร่วมงานและเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี2561

เข้าร่วมการแข่งขัน คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://trang.rmutsv.ac.th/sciweek61

แนบไฟล์เอกสาร:  กำหนดการและรายละเอียดการแข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์Date: Wednesday, July 18, 2018 - 11:00

Pages