ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 03/03/2021 - 18:09

     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 560,000 บาท  ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564  ติดตามกติกาและเงื่อนไขได้ที่ 
https://www.parliament.go.th/innovation

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: แจ้งเปลี่ยนเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 03/03/2021 - 12:50

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตรังปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิด ให้บริการ เริ่มใช้ตั้งแต่ 4 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์Date: Wednesday, March 3, 2021 - 12:45

ประชาสัมพันธ์-สำนักงานอธิการบดี: ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องร่างขอบเขตของงานการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 02/18/2021 - 14:50
   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องร่างขอบเขตของงานการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ เปิดให้การเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผย ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศ ระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพ

เอกสารแนบ:  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องร่างขอบเขตของงานการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

read more

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 01/13/2021 - 16:26

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน UEC University eSports Championship

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 12/03/2020 - 09:28

         ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการพัฒนาเยาวชนในด้านทักษะความสามารถให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซึ่งรวมถึงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (eSports) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุนการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เยาวชน นิสิตนักศึกษา 

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 11/30/2020 - 11:31

ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกัยคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม AB 201 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 11/30/2020 - 11:28

วันที่ 3 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สมคิด ชัยเพชร/ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.สิริศักดิ์ ชีช้าง และคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.อภิญญา วณิชพันธ์ ในเวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม AB 201 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: RUTS TEST มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 11/30/2020 - 11:25

งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จัด การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ CB103 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 11/30/2020 - 11:21

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยความร่วมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวันครศรีธรรมราช ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 11/30/2020 - 11:14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา โดยอาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในกิจกรรม"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: พิธีจุดเทียน 13 ต.ค.63 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 11/30/2020 - 11:11

ในช่วงค่ำของวันที่ 13 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ ร่วมใจพัฒนา

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 11/30/2020 - 11:08

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม