Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ดำเนินการคักเลือหข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่