ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ดำเนินการคักเลือหข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่