Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคระกรรมการดำเนินงาน การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชใงคลศรีวิชัย เป็นปธธานในการประชุม ตลอดจนผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช