ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานเกษตรแห่งชาติ 2562 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคระกรรมการดำเนินงาน การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชใงคลศรีวิชัย เป็นปธธานในการประชุม ตลอดจนผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช