ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ

1. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: