ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

โครงการสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย (Education Pipeline)

วันที่ 22 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตฯ ร่วมกันจัดโครงการสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย (Education Pipeline) ภายใต้ชื่อกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนในหัวข้อ การเรียนรู้ 4 หลักสูตร 4 คณะ ซึ่งได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่ครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดการใช้งานในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยมีครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้