ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เรื่อง ประกาศ ราคากลาง ป้ายชื่อพระราชทานนประจอาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 308,171.80 บาท (สามแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

เรื่อง ประกาศ ราคากลาง ป้ายชื่อพระราชทานนประจอาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 308,171.80 บาท (สามแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: