ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กีฬากระชับความสัมพันธ์ราชมงคลศรีวิชัย Sport Day มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

การแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ภายในพื้นที่ทุ่งใหญ่ ของน้องๆนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562  ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่