ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

อมรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักพิมพ์ Gale (Gale eBooks) จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลรวมถึงฐานข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์สำหรับสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 8 ฐานข้อมูล โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ทุกคณะให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (AR301) ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่