ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เรื่อง ประกาศ ร่าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ วงเงินงบประมาณ 2,972,600 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ร่าง  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์  วงเงินงบประมาณ 2,972,600 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ