ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เรื่อง ประกาศ ราคากลาง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 2,972,600 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ราคากลาง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์  ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช  วงเงินงบประมาณ 2,972,600 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ: