ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เรื่อง ประกาศ ร่าง ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 1,330,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ร่าง  ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์   วงเงินงบประมาณ 1,330,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ