ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพไข่แบบอัตโนมัติ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเอทุ่ง ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 568,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพไข่แบบอัตโนมัติ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเอทุ่ง ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 568,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ