ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เรื่อง ประกาศ ร่าง ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วงเงินงบประมาณ ๑,๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ร่าง  ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วงเงินงบประมาณ ๑,๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ