ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เรื่อง ประกาศ ประกวด ครุภัณรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดบรรทุก ๖ ล้อ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ประกวด ครุภัณรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดบรรทุก ๖ ล้อ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ    เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ