ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว ประสิทธิภาพสูง (HPLC) ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,700,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว ประสิทธิภาพสูง (HPLC) ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,700,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: