ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับกลุ่มเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอกรอบแนวความคิดให้กับกลุ่มเครือข่ายจังหวัดนครสรีธรรมราช ภายใต้แนวความคิด "โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน 1.นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ามังคุด 2. นวัตกรรมเพื่อการมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจ (โค แพะ) 3. นวัตกรรมเพื่อสืบสานอาชีพพระราชทาน "การเลี้ยงโคนม" 4.นวัตกรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว