ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รับรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ดำเนินการรับรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ประชาชน นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มทร.ศรีวิชัย 2564 ประกอบด้วย 5 ตำบล ดังนี้
1. ตำบลเขาโร
2. ตำบลทุ่งสง
3. ตำบลหลักช้าง
4. ตำบลเคร็ง
5. ตำบลดุสิต
ณ ห้อง AB 306 ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขต พื้นที่ทุ่งใหญ่