ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

          โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ผศ.สมคิด ชัยเพชร ประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563 กล่าวเปิดโครงการ แสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต โดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อด้วยพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา รางวัลผลการเรียนดีเด่น รางวัลผลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น และรางวัลกิจกรรมดีเด่น หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด เป็นการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนานักศึกษากับการทำงาน วิทยากรโดย อาจารย์นายแพทย์ปวรุตม์ พวงศรี คุณชูใจ ช่วยชู และคุณชัชพล ยิ่งดำนุ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และช่วงบ่ายการบรรยายในหัวข้อ การเขียนใบสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน พร้อมการสาธิตการสัมภาษณ์งานแบบที่ถูกต้อง วิทยากรโดย คุณจริญญา มาศอรุณ บริษัท ท็อปกัน จำกัด และต่อด้วยการชี้แจงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและเอกสารในการแจ้งจบการศึกษา โดยแผนกงานทะเบียนและวัดผล งานบริการการศึกษา