ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาซื้อผลผลิตกระท้อน น้ำหนัก 3,000 กิโลกรัม

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาซื้อผลผลิตกระท้อน น้ำหนัก 3,000 กิโลกรัม ตามเอสารแนบ

เอกสารแนบ: