ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๖,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันห้าสิบร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๖,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันห้าสิบร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: