ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๖,๒๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๖,๒๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ