Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม พิธีอัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน ในงานประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีประชาชน หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก