ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โครงการสอนภาษาอังกฤษเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (RMUTSV TEST)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พท. ทุ่งใหญ่ โดย ศูนย์ภาษา ได้จัด"โครงการสอนภาษาอังกฤษเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (RMUTSV TEST) ขึ้นในระหว่างวีนที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 ห้อง AG21 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (RMUTSV Test ) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระยะสั้น เน้นทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำข้อสอบโดย