ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โครงการค่ายอาสา อก.ร่วมใจพัฒนาชุมชน

ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม โครงการค่ายอาสา อก.ร่วมใจพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองกก ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เสียสละเวลาส่วนตนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การศึกษามากยิ่งขึ้น