ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พท. ทุ่งใหญ่ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมงานประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในวันที่ 28 กุมภาพัน์ 2561 ณ วัดธาตุน้อย (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์) อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช