Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พท.ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมโครงการปล่อยแถวรณรงค์ขับเคลื่อนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุ่งใหญ่ เพื่อรณรงค์การขับขี่และการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถบนท้องถนนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน ของการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุการไม่สวยหมวกนิรภัยบนท้องถนน