ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 3,427,700.00 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ตามเอกสารแนบ