ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมความพร้อมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในวิทยาเขตฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยทางวิทยาเขตฯ ได้มีกำหนดให้มีการร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทุกวันอังคาร