โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน (พื้นที่ทุ่งใหญ่)

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน (พื้นที่ทุ่งใหญ่) ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายภานุวัฒน์ หนูนคง และนายพีรพงษ์ ขุนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย บรรยายเรื่อง เทคนิคการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปและเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการงาน และฝึกปฏิบัติ (Workshop) การจัดการเอกสาร PDF การใช้งาน Microsoft365 และ Google Application การสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัย การใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการใช้งาน Canva เพื่อการพัฒนางาน โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR301 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่