มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ (ที่ตั้งสำนักงานวิทยาเขตฯ)

ตั้งอยู่ที่ 133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 โทรศัพท์ : 08 6479 6840 ต่อ 1,
0 7548 9613 , 0 7548 9616 โทรสาร : 0 7548 9612 http://nakhon.rmutsv.ac.th เปิดทำการสอน 3 คณะ ดังนี้
คณะเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร