ตราสัญลักษณ์มทร.ศรีวิชัย

 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 
หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อันเป็นมงคลแห่งพระราชา

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
      ประกอบด้วยดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ อยู่ภายในวงกลมมีรูปดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระราชลัญจกรประจำพระองค์ และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

คลิกดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ


โนรากินรีศรีวิชัย

     รูปลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยทางภาคใต้และภาคกลางผสมผสานเข้าด้วยกัน คือ ส่วนหัวเป็นมโนราห์สอมเทริดปละตั้งแต่ลำตัวลงมาเป็นกินรี หมายถึง ความสามัคคีและการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยออกแบบโดย อาจารย์พลากร พันธุ์มณี อาจารย์คณะศิปกรรมศาสตร์

คลิกดาวน์โหลดโนรากินรีศรีวิชัย