ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

 

    

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์