ปรัชญา (Philosophy)
         มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ปรัชญาการศึกษา

         จัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัยสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติสมรรถนะสูงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ปณิธาน (Determination)

         มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

         “มหาวิทยาลัยแห่ง “โอกาส” เพื่อการพัฒนาประเทศ  ให้มั่งคั่ง” 

พันธกิจ (Mission)

         1. ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
         2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
         3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
         4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ค่านิยมหลัก (Core Values)

         มหาวิทยาลัยกำหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS โดยมีความหมายดังนี้

         R = Responsibility                      

            รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

         U = Unity

            เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำงานเป็นทีม เสริมกำลัง สร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกำลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

         T = Technology and Innovation
            ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย

         S = Shining Wisdom     

            รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
        มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ

อัตลักษณ์ (Identity)

         มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

         สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ 

อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)

         มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและมรดกทางวัฒนธรรมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล โดยกำหนดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ไว้ดังนี้

         สงขลา                                        การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

         รัตภูมิ                                          การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

         ตรัง                                             การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

         นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่    การจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร)

         นครศรีธรรมราช ขนอม                  การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย

         1. กำลังคนที่เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
         2. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและมรดกทางวัฒนธรรมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
         3. เป็นองค์กรสมัยใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

         1. สร้างความโดดเด่นฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
         2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมตามหมุดหมายการพัฒนาประเทศ
         3. สร้างองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
         4. สร้างโอกาสทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน

เป้าประสงค์

         1. ผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
         2. วิจัย นวัตกรรม และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ยกระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมบนฐาน BCG Model 
         3. พลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรดิจิทัล
         4. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยธุรกิจนวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Input  ตัวป้อน

         1. กลุ่มบุคคลที่อยู่ในระบบการศึกษา (นักเรียน นักศึกษา)
         2. กลุ่มบุคคลที่อยู่นอกระบบการศึกษา 

Process  สร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

         1. การจัดการศึกษา (RUTS Education Platform)
         2. การพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์  (RUTS Research & Academic Service & Creative Culture Platform)
         3. การจัดการองค์กรสมัยใหม่ (RUTS Modern Organization Management Platform)
         4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform) เพื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าอย่างยั่งยืน
         5. การสร้างความโดดเด่นเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเปลี่ยนแปลง (RUTS Reinventing Platform)

Output

         นักปฏิบัติมืออาชีพ

Outcome

         กำลังคนมีมาตรฐานระดับสากล ที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับสูง

Impact

         1. มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นประชาคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
         2. ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลเพิ่ม