ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยากร ฤทธิมนตรี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

นายเจษฎา มนตราลักษณ์
หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป

นางจงกลนี ศรีจงกล
หัวหน้างานบริการการศึกษา