ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประมูลราคาให้เช่าสถานที่ พื้นที่ตลาดนัด (วันเสาร์)

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประมูลราคาให้เช่าสถานที่ พื้นที่ตลาดนัด (วันเสาร์) ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: