ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (รถตู้ และแทรกเตอร์ชำรุด)