Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ประกาศประมูลราคาให้เช่าซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ซุ้ม ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: