ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข้อมูลวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ 
               
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ (ที่ตั้งสำนักงานวิทยาเขตฯ)
               ตั้งอยู่ที่ 133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240  โทรศัพท์ :  08 6479 6840 ต่อ 1, 
0 7548 9613 ,  0 7548 9616 โทรสาร :  0 7548 9612   http://nakhon.rmutsv.ac.th เปิดทำการสอน 4 คณะ ดังนี้

                        * คณะเกษตรศาสตร์

                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร

                        * คณะสัตวแพทยศาสตร์

                        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ 
               ตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 เบอร์โทรศัพท์ 0 7577 3131 ต่อ 2
เบอร์โทรสาร  0 7577 3133   http://saiyai.rmutsv.ac.th เปิดทำการสอน 3 คณะ ดังนี้

                        คณะเกษตรศาสตร์

                        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                        คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม 
               ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 0 7575 4024 ต่อ 36
โทรสาร :  0 7575 4028   http://cim.rmutsv.ac.th มี 1 วิทยาลัย คือ

                        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)