ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

 


อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

 


นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

 


นางสุภาพร ซื่อสกุล
หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป

 

 


นางจงกลนี ศรีจงกล
หัวหน้างานบริการการศึกษา

 

 


นายเจษฎา มนตราลักษณ์
รองหัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป

 

 


นางสาวปานหทัย ปานสิทธิ์
รองหัวหน้างานบริการการศึกษา