ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ติดต่อวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ : 08 6479 6840-1, 0 7548 9613, 0 7548 9616 โทรสาร : 0 7548 9612

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)