ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สถิติการให้บริการ

 

รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) งานบริการการศึกษา
งานบริหารกิจการทั่วไป
ไตรมาส 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) งานบริการการศึกษา
งานบริหารกิจการทั่วไป
ไตรมาส 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) งานบริการการศึกษา
งานบริหารกิจการทั่วไป
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566) งานบริการการศึกษา
งานบริหารกิจการทั่วไป

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) งานบริการการศึกษา
งานบริหารกิจการทั่วไป
ไตรมาส 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) งานบริการการศึกษา
งานบริหารกิจการทั่วไป
ไตรมาส 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) งานบริการการศึกษา
งานบริหารกิจการทั่วไป
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565) งานบริการการศึกษา
งานบริหารกิจการทั่วไป

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ งานบริการการศึกษา ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)

- แผนกงานวิทยบริการ
- แผนกงานกิจการนักศึกษา
- แผนกงานทะเบียนและวัดผล
- แผนกงานหอพักนักศึกษา
- แผนกงานประชาสัมพันธ์และแนะแนว
- แผนกงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ งานบริหารกิจการทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)
- แผนกงานนโยบายและแผน       
- แผนกงานการเจ้าหน้าที่        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ งานบริการการศึกษา ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)

- แผนกงานวิทยบริการ
- แผนกงานกิจการนักศึกษา
- แผนกงานทะเบียนและวัดผล
- แผนกงานหอพักนักศึกษา
- แผนกงานประชาสัมพันธ์และแนะแนว
- แผนกงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ งานบริหารกิจการทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)
- แผนกงานสารบรรณ
- แผนกงานนโยบายและแผน       
- แผนกงานการเจ้าหน้าที่        
- แผนกงานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่        
- แผนกงานบริการกลาง    
- แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ       
- แผนกงานการเงินและเบิกจ่าย       
- แผนกงานบัญชี        
- แผนกงานพัสดุ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

>> สถิติการให้บริการงานห้องสมุด

          - ปีงบประมาณ 2563

          - ปีงบประมาณ 2564

 

>> สถิติการให้บริการแผนกงานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่

          - ปีงบประมาณ 2563

 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)